Mashyny-y-apparaty-pyshhevyh-proyzvodstv.-Knyga-1-Pod-red.-Panfylova-2001